MSV - Nguyễn Văn Rô - Ngành Công nghệ thông tin

Thông tin cơ bản về ứng viên tiềm năng

Ứng viên Nguyễn Văn Rô hiện là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin. Nguyễn Văn Rô đã có kinh nghiêm thực hiện nhưng công việc như: Tham gia quy trình xử lý tự đông hóa Excel prinOuter, phần mềm MMS. Bên cạnh đó, Văn Rô cũng có niềm đam mê với ngoại ngữ là Tiếng Nhật và Tiếng Anh.